Fjárhagsáætlun 2008 afgreidd

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti fjárhagsáætlun ársins 2008 á fundi sínum þann 5. desember. Áætlun markast helst af því að útsvarstekjur lækka þar sem starfsmenn við Kárahnjúka flytjast úr sveitarfélaginu auk þess sem miklar fjárfestingar verða í sveitarfélaginu á árinu.

  

Skatttekjur
Ef tilteknar eru helstu forsendur skattteknaáætlunar fyrir árið 2008 þá einkennist hún helst af því að samdráttur verður í útsvarstekjum sveitarfélagsins sem nemur um 200 milljónum króna miðað við yfirstandandi ár.  Íbúaþróun hefur þar mikil áhrif og er gengið út frá því að íbúar Fjótsdalshéraðs fari úr 4.644 í desember 2006 og verði um 3.750 í lok þessa árs. Ástæða þessa er að nú er að mestu lokið framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjum þar sem vel á annað þúsund manns hafa starfað undanfarin misseri. Gert er ráð fyrir að íbúar verði um 3.900 við árslok 2008.  Áætlunin gerir ráð fyrir að útsvarstekjur á árinu 2008 nemi 1.224 milljónir króna.

Vegna mikilla tekna hafa framlög Jöfnunarsjóðs verið í lágmarki undanfarin ár en gert er ráð fyrir að reglubundin framlög hækki um 77 milljónir króna. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að Jöfnunarsjóður verði kominn að fullu inn með framlög fyrr en á árunum 2010 eða 2011.   Í áætlun ársins 2008 er gert ráð fyrir að leiðrétting á framlagi vegna sameiningarátaks 2004 fáist á árinu, rúmar 80 milljónir króna.  Í framlagðri áætlun er gert ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs nemi 381 milljónum króna.

Í forsendum áætlunar um tekjur af fasteignaskatti er gert ráð fyrir að stofn til álagningar fasteignaskatts hækki um 15% sem skýrist af hækkun á fasteignamati og nýrra eigna sem bætast við stofninn. Tekjur af fasteignaskatti eru áætlaðar 152 milljónir króna á árinu 2008.

Rekstargjöld
Í forsendum fjárhagsáætlunarinnar er gert ráð fyrir að laun hækki almennt um 3 til 4% á árinu 2008.

Ef farið er yfir þá rekstrarliði sem eru nýjir eða er verið að auka fjármagn til á árinu 2008 má nefna sem dæmi að á árinu 2008 verðu 5. deild leikskólans Skógarlands í rekstri allt árið, í stað fjögurra mánuða á yfirstandandi ári.  Aukin framlög eru einnig til dagvistunar í heimahúsum.  Þá er gert ráð fyrir framlagi vegna reksturs Fræðasetur Háskóla Íslands sem taka mun til starfa á árinu 2008. Einnig er gert ráð fyrir fjármunum til  Náttúrustofu Austurlands, en Fljótsdalshérað verður frá og með árinu 2008 beinn aðili aði rekstri hennar. Loks er gert ráð fyrir framlagi til reksturs Starfsendurhæfingar Austurlands á árinu 2008 sem er ný stofnun á Austurlandi.

Um er að ræða aukin framlög til menningarstyrkja og menningarmála og fjárveiting til niðurgreiðslu á frístundum barna eru aukin verulega.

Rekstur á nýjum gervigrasvelli í Fellabæ er nýr rekstrarliður auk þess sem sparkvellir á Brúarási og á Hallormsstað kalla á rekstrarkostnað, en þessir vellir voru teknir í notkun seint á yfirstandandi ári.  Einnig er gert ráð fyrir fjármagni til rekstur sundlaugar á Hallormsstað yfir sumartímann. 

Í framlögum til Brunavarna á Héraði er gert ráð fyrir að hægt verði að fjárfesta í nýjum tækja- og mannflutningabíl á árinu 2008. 

Á árinu 2008 er gert ráð fyrir að vinnu við aðalskipulag verði lokið og er fjármagn ætlað til þeirrar vinnu.

Í umferðar- og samgögnumálum er framlag til almenningssamgangna aukið verulega enda mun tilkoma Fellavallar kalla á aukna þjónustu á því sviði. 

Í atvinnumálakaflanum er gert ráð fyrir stækkun atvinnumálanefndar og hlutverk hennar eflt.  Framlag til Upplýsingarmiðstöðvar er hækkað verulega.  Gert er ráð fyrir fjárveitingu til ýmissa verkefna tengdum atvinnumálum sem styrkt verða með framlagi úr Atvinnumálasjóði.

Helstu niðurstöður A-hluta eru eftirfarandi
– Rekstrarafgangur A-hluta sem er bæjarsjóður er áætlaður 7,4 milljónir króna.
– Rekstrartekjur eru áætlaðar 2.114,5 milljónir króna.
– Rekstrargjöld  eru áætluð 2.108,1 milljónir króna.
– Veltufé frá rekstri 140,0 milljónir króna.
– Afborganir af lánum nema 147,9 milljónir króna.
– Lántökur eru áætlaðar 755 milljónir króna.
– 
– Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar að nemi 2.418 milljónir króna í árslok 2008 eða um 618 þúsund krónur á hvern íbúa sveitarfélagsins.
– Heildareignir nema um 3.885 milljónum króna eða 994 þúsund krónur á íbúa.
– Eigið fé er áætlað að nemi 1.468 milljónum króna eða 376 þúsund krónur á íbúa.
– Veltufjárhlutfall í árslok 2008 er áætlað 0,98.
– Eiginfjárhlutfall er áætlað 0,38 í árslok 2008.


Samstæða A- og B- hluti
Samstæðurreikningur sveitarfélagsins, A- og B- hluti, saman standa af A- hluta og fyrirtækjum og stofnunum sem teljast B – hluta fyrirtæki sem eru Atvinnumálasjóður, Brunavarnir á Héraði, Dvalarheimili aldraðra, Félagslegar íbúðir, Fjárafl, Fráveita, HEF ehf, Minjasafn Austurlands, Sláturhúsið ehf og  Sorpstöð Héraðs.


Helstu niðurstöður samstæðu  A- og B hluta
– Rekstrarafgangur samstæðu A- og B hluta verður 0,4 milljónir króna.
– Rekstrartekjur eru áætlaðar 2.446,4 milljónir króna.
– Rekstrargjöld  eru áætluð 2.446,0 milljónir króna.
– Veltufé frá rekstri 241,1 milljónir króna.
– Afborganir af lánum nema 203,8 milljónir króna.
– Lántökur eru áætlaðar 915,5 milljónir.

– Skuldir og skuldbindingar er áætlað að nemi 3.488 milljónu króna í árslok 2008 eða um 892 þúsund krónur á hvern íbúa sveitarfélagsins.
– Heildareignir nema um 5.366 milljónum króna eða 1.373 þúsund krónur á íbúa.
– Eigið fé er áætlað að nemi 1.878 milljónum króna eða 481 þúsund krónur á íbúa.
– Veltufjárhlutfall í árslok 2008 er áætlað 0,58.
– Eiginfjárhlutfall er áætlað 0,35 í árslok 2008.


Fjárfestingar á árinu- A-hluti

– Fastafjármunir  464,0 milljónir
– Stjórnsýslu og menningarhús  140  millj.
– Leikskólinn Hádegishöfði  100  millj
– Félagsaðstaða eldri borgara  130   millj
– Lóð Fellaskóla  20  millj
– Íþróttamiðst Egilsstöðum  20   millj
– Tónlistarskóli Egilsstaða  20  millj
– Sundlaug Hallormsstað  13,5 millj
– Fossgerði  6,5 millj 
– Aðrar framkvæmdir  14  millj


– Skipulag, gatnagerð, landkaup                   239,6 millj
– Skipulagsgerð  11 millj
– Landkaup  80 millj
– Gangstígar  66,1 millj
– Önnur gatnagerð  82,5 millj

– Miðbæjarskipulag  149.0 millj

– Gatnagerðartekjur  -100,0 millj

-  Eignahlutir í félögum  33,5 millj
 

Fjárfestingar B-Hluta
– Sorpstöð Héraðs  30,0 millj
– Fráveita  35,0 millj
– Hita- og vatnsveituframkvæmdir  172,1 millj
– Sláturhúsið ehf  22,0 millj

Hér er hægt að nálgast Fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs 2008 í heild sinni.