Ársreikningur 2008 lagður fram

Ársreikningur Fljótsdalshéraðs var lagður fram á fundi bæjarstjórnar í síðustu viku. Rekstur sveitarsjóðs  Fljótsdalshéraðs  ásamt  undirfyrirtækjum fór ekki varhluta af breyttum aðstæðum í efnahagsmálum þjóðarinnar á árinu 2008. Mestu áhrifin urðu á fjármagnsliðum sem hækkuðu gríðarlega miðað við áætlanir bæði vegna mikillar verðbólgu og gengishækkun erlendra lána.  Annað sem gerði erfitt fyrir í rekstri sveitarfélagsins var að fyrirséð niðursveifla í útsvarstekjum varð brattari en ráð var fyrir gert og þar hafði efnahagskreppan mest áhrif.  Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á árinu 2008 voru mun lægri en áætlað hafði verið  þar sem ekki kom til greiðslu áætlað sameiningarframlag sem þó hafði verið samþykkt af Alþingi í fjáraukalögum fyrir árið 2008.  Auk þess eru reglubundin framlög Jöfnunarsjóðs í lágmarki á árunum 2008 og 2009 þar sem miklar útsvarstekjur undanfarinna ára hafa áhrif á útreikning þeirra.   Í langtímaáætlun sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að framlög  Jöfnunarsjóðs hækki jafnt og þétt eða úr 275 millj. kr. 2008 í 580 millj. árið 2012 miðað við núgildandi úthlutunarreglur sjóðsins.  
Ársreikningur var tekinn til umfjöllunar og afgreiðslu í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs við fyrri umræðu þann 20. maí og við síðari umræðu þann 3. júní n.k.

Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga.  Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar.  Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum.  Um er að ræða Aðalsjóð, Eignasjóð, Þjónustumiðstöð og Fasteignafélag Fljótsdalshéraðs ehf.  Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu Fljótsdalshéraðs en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum.  Fyrirtækin eru:  Atvinnumálasjóður, Brunavarnir á Héraði, Dvalarheimili aldraðra, Félagslegar íbúðir, Fjárafl, Fráveita, Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf., Minjasafn Austurlands, Sláturhúsið – Menningarsetur ehf. og Sorpstöð Héraðs.
Afkoma af rekstri sveitarfélagsins var neikvæð um 806 millj. kr. á árinu 2008 samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 0,4 millj. kr. rekstrarafgangi.  Rekstrarniðurstaða A hluta var neikvæð um 522 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir  7,5 millj. kr.  rekstrarafgangi.  Fjárhagsáætlun fyrir árið 2008 var samþykkt í byrjun desember 2007 og er hún til viðmiðunar í ársreikningi.  Áætlunin var samkvæmt venju undanfarinna ára ekki tekin til formlegrar endurskoðunar á árinu 2008. 

Tekjur af útsvörum og fasteignasköttum voru 78 millj. kr. undir áætlun og framlög jöfnunarsjóðs urðu 106 millj. undir áætlun.   Laun og launatengd gjöld ásamt breytingu á lífeyrisskuldbindingu fóru 50 millj. kr. fram úr áætlun og vega þar þyngst nýir kjarasamningar við grunnskólakennara á miðju ári og á almennum vinnumarkaði á haustmánuðum.
Fjármagnsliðir samstæðureiknings námu 696 millj. kr.   Þar af eru reiknaðar verðbætur og gengismunur 597,6 millj. kr.   Frávik á niðurstöðu fjármagnsliða og áætlunar nemur 516 millj. kr.

Neikvætt handbært fé til rekstrar var 97 millj. kr., sem skýrist af tekjusamdrættinum og aukins launakostnaðar.  Fjárfestingahreyfingar námu 964 millj. kr. á árinu 2008.  Fjármögnunarhreyfingar námu 944 millj. kr. á árinu en lækkun á handbæru fé nam 117 millj. kr. og nam það 270 millj. kr. í árslok 2008.

Heildarlaunagreiðslur án launatengdra gjalda námu 938 millj. kr. hjá samstæðunni.  Fjöldi stöðugilda var að meðaltali 248.  Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins í hlutfalli við rekstrartekjur 50,7%.  Annar rekstarkostnaður var 47,2% af rekstartekjum.  Skatttekjur eða útsvar og fasteignaskattur námu 356 þús. kr. á hvern íbúa en rekstartekjur í heild voru 606 þús. kr. á hvern íbúa á árinu 2008.

Samkvæmt efnahagsreikningi eru eignir sveitarfélagsins bókfærðar á 5.122 millj. kr., þar af nema veltufjármunir 599 millj. kr.  Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum nema 4.240 millj. kr., þar af eru skammtímaskuldir 651 millj. kr.  Veltufjárhlutfallið er 0,92 í árslok en var 1,41 árið áður.  Bókfært eigið fé nam 883 millj. kr. í árslok 2008 en nam 1.688 millj. kr. í árslok 2007.